Mój Prąd
    Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.
Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.
Czyste powietrze
Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

tel.: +48 720 735 031 albo +48 796 286 323
mail:biuro@zegor.com.pl albo biuro@zegor.pl
©Zegor 2018-2020